Služby

Spoločnosť  TECHNOL-PRO s.r.o. vykonáva projekčnú činnosť v celom rozsahu. V prípade požiadavky klienta sme schopní vypracovať projekt na kľúč.

Skúsený tím autorizovaných projektových inžinierov s bohatými skúsenosťami využíva pri svojej práci najmodernejšie pracovné postupy, ktoré sú zárukou dobrej kvality a včasného splnenia jej povinností.

Hlavná ponuka

 • projektovanie technologických zariadení
 • vypracovanie architektonických štúdií
 • predprojektová príprava stavieb
 • projekt pre územné rozhodnutie
 • projekt na kľúč
 • projekt pre stavebné povolenie
 • projekt pre realizáciu stavby
 • poradenstvo a tvorba interiéru
 • tvorba 3D vizualizácií
 • zameriavanie skutkového stavu
 • projekty skutočného vyhotovenia stavby
 • projekty kompostárne
 • energetická certifikácia budov
 • autorský a stavebný dozor
 • inžiniering
 • poradenstvo a tvorba nízkoenergetických objektov

 Projektová dokumentácia:

 • stavebnú časť, ktorej súčasťou je technická správa, sprievodná správa, osadzovacia a koordinačná situácia, výkresy pôdorysov jednotlivých podlaží v mierkach a podrobnosti prislúchajúcich jednotlivým stupňom projektovej dokumentácie, pôdorys a rezy krovu, rezy objektom, pohľady, výkresy detailov, …
 • projekt statiky
 • projekt požiarnej ochrany
 • projekt elektroinštalácie
 • projekt zdravotechniky
 • projekt plynoinštalácie
 • projekt vykurovania
 • projekt spevnených plôch
 • projekt sadových úprav
 • projekt organizácie výstavby
 • rozpočet a výkaz výmer
 • projektové hodnotenie budov
 • projekt vzduchotechniky
 • projekt merania a regulácie
 • projekt elektrickej požiarnej regulácie
 • a ďalšie (podľa individuálnej potreby)

Náš a Váš úspech je riadený schopnosťou sa vzájomné počúvať. Sme otvorený pre  vizuálne prostredia a úzko spolupracujeme s našimi klientmi, aby sme porozumeli ich potrebám  a cieľom. To nám umožňuje oživiť vaše sny a ciele.

Projektoví špecialisti  sú zodpovední za plánovanie, obstarávanie a vykonávanie projektu v každom kroku, ktorý má definovaný rozsah, definovaný začiatok a definované ukončenie; bez ohľadu na odvetia.

Projektoví špecialisti sú prvými kontaktnými miestami pre akékoľvek požiadavky a potreby s jediným cieľom nájsť riešenie.
Nástroje, znalosti a techniky na riadenie projektov sú pre riadenie projektov často jedinečné, sú to naše vzájomné skúsenosti ktoré sme si zosúladili vzájomnou dlhoročnou pracou a skúsenosťami.