Projekty kompostárne

Špeciálne projekty kompostárne na spracovanie kuchynského odpadu do procesu kompostovania

Spracovanie kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu si vyžaduje odborný prístup, kvalitné technologické a technické vybavenie. Na Slovensko prinášame ako prvá projekčná firma unikátnu technológiu, ktorú vieme naprojektovať vďaka ktorej je BRKO hygienizovaný, maximálne redukovaný a premenený na hodnotný kompost. Projektujeme cely areál zo všetkým.

Vďaka prevzdušňovaniu biologicky rozložiteľného odpadu počas celej doby sú vytvorené optimálne podmienky pre zabezpečenie technologického procesu kompostovania. Prevzdušňovaním základok na dozrievacích plochách je zabezpečený dostatočný prísun kyslíka pre mikroorganizmy a zároveň eliminácia tvorby anaeróbnych zón a teda zápachových emisií . Zároveň umožňuje významným spôsobom skrátiť čas potrebný na kompostovanie BRO.
Architektonické ako aj dispozičné riešenie kompostárne vychádza z navrhovanej technológie spracovania BRO a celé stavebné riešenie je previazané na technologický koncept a je s technológiou pevne spojené, vytvárajúc vzájomne neoddeliteľný súbor. Jednotlivé technologické zariadenia – hygienizačné kontajnery, prevzdušňovací systém tvorený potrubím, čerpadlami, sifónmi a dúchadlami, rádiové teplotné sondy, riadiaci, kontrolný a vizulizačný systém vrátane dozrievacích plôch vytvárajú technologický celok tak, aby tento bol plne funkčný vrátane obslužných – manipulačných priestorov. Z toho vyplýva, že stavba a technológia sú z koncepčného hľadiska projektované ako celok, tvoriac stavebne neoddeliteľné, navzájom pevne spojené celky.

Máme za sebou úspešné projekty kompostárne pre mesta Kežmarok, Stará Tura, Tvrdošín, Turzovka, Štúrovo a ďalšie

  • kompostárne s technológiou prevzdušňovania spracovania kompostu
  • Hygienizácia a spracovanie biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov

Každá samospráva je povinná podľa zákona o odpadoch zabezpečiť triedenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO). Jeho veľkou súčasťou je kuchynský biologický odpad, ktorý je veľmi cenný zdroj živín. Jeho triedením zabezpečíte šetrenie finančných prostriedkov za skládkovanie a čisté nádoby občanov bez zápachu. Chcete spracovať tento odpad v súlade so zákonom? Prosím kontaktujte nás. Radi Vám pomôže spracovať kuchynsky odpad podľa zákona.